Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®Guide 6th ed.

Możliwość uzyskania 23 punktów PDU

Opis i adresaci szkolenia:


Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach, potrzebujących wyjaśnienia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem. Kurs nie jest sprofilowany branżowo.
Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach zarządczych i merytorycznych.
Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do osiągania rezultatów pracy:
• zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
• w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
• bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
• przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.

Warsztat zawiera wybór wzorców postępowania, technik, schematów, wzorów dokumentów, rejestrów, założeń, etc., których znajomość jest w naszej ocenie niezbędna do kierowania średnim i dużym projektem.
Kurs realizowany jest metodą warsztatowej dyskusji / analizy przyczyn i skutków zdarzeń / decyzji, w oparciu o specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.


Dzień 1. Inicjowanie projektu

1. Wprowadzenie:
• Krótko o organizacji zajęć
• Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie

2. Podstawy planowania – wprowadzenie :
• Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
• Przyczyny sukcesów i porażek projektów
• Project Charter. Co musi być na starcie i dlaczego
• Projekty w różnych organizacjach – dyskusja
• Interesariusze. Ogólna analiza i koncepcja współpracy.
• Cykl życia projektu i zasada utrzymania celu projektu w trakcie jego realizacji.
• Fazy i kamienie milowe.
• Ryzyko w projekcie

3. Inicjowanie projektu — Ćwiczenia – inicjowanie projektu
• Project Charter: parametry, koncepcja realizacji, kluczowe personalia
• Interesariusze – analiza i koncepcja współpracy z „instrukcją obsługi” wybranych interesariuszy
• Kluczowe role merytoryczne i zarządcze
• Żelazny trójkąt” czasu, zakresu i budżetu a macierz kompromisów i inne proste metody okiełznania zmienności i wyboru priorytetów
• Etapowa realizacja prac (pierwsza propozycja)

4. Ćwiczenia – planowanie:
• Decyzja o realizacji projektu w świetle procedur zarządzania projektami / portfelami / programami projektów
• Plan zarządzania ryzykiem / Przygotowanie do analiz ryzyka
• Etapowa realizacja prac (korekta na ryzyko)

5. Podsumowanie dnia:
• 18-punktowy schemat przejścia przez projekt
• Komentarz do wyników ćwiczeń
• Dyskusja nt. inicjowania projektu

Dzień 2. Planowanie prac

  1. Project Management Plan
2.  Plan produkcji produktów projektu
• Podsumowanie zakresu prac z etapu inicjowania
• Produkty główne, wewnętrzne i dodatkowe. Obszar wiedzy Scope Management.
• Procedury odbiorowe
• Jakość w projekcie
Ćwiczenia
• Lista produktów
• Kryteria odbioru

3. Analiza ryzyka i ograniczeń projektu
• Identyfikacja zagrożeń i okazji
• Strategie obsługi ryzyka
Ćwiczenia
• Lista produktów – uzupełnienie o wynik analizy ryzyka
• Praca z rejestrem ryzyka
• Procedura odbioru dla wybranych produktów z listy – uzupełnienie o wyniki analizy ryzyka

4.  Harmonogram i budżet bez agile
• Fazy i ich produkty końcowe
• Zasoby do realizacji faz
• Rezerwy
• Kontrola budżetu i harmonogramu – podstawy
• Organizowanie, szacowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, analiza ryzyka, analiza korzyści, analiza spraw – jak uzyskać plan w skończenie krótkim czasie
Ćwiczenia
• Szacowanie metodą WAVE / PERT
• Prezentacje harmonogramu i budżetu

5.  Harmonogram i budżet z uwzględnieniem agile
• Agile – podejście, zastosowanie, wersje, standardy
• Cykl życia projektu
Ćwiczenia
• Szacowanie projektu wg podejścia agile
• Analiza możliwości zastosowania agile w przykładowych projektach

6. Podsumowanie:
• Integration Management
• Project Management Plan
• Process Groups
• Plany Faz

Dzień 3. Produkcja produktów projektu, sterowanie, zamknięcie

  1. Wprowadzenie do trzeciego dnia zajęć:
• Resource Management
• Procurement Management

2.  Sterowanie:
• Obieg informacji sprawozdawczych
• Plan komunikacji
• Raportowanie
• Earned Value Management
• Knowledge Management
Ćwiczenia:
• Raport statusowy, fazowy/etapowy, końcowy
• Status i prognoza wg Earned Value Management
• Rejestr doświadczeń

3. Zespół i komunikacja w projekcie
• Zasady kompletacji zespołu projektowego
• Praca grupowa i praca zespołowa
• Współpraca zamawiający – wykonawca
• Macierz RASCI – alokacja osób do prac
• Komunikacja: zasady i narzędzia
• Repozytorium projektu
• Raportowanie
Ćwiczenia:
• Analiza przyczyn wybranych problemów w komunikacji
• Regulamin organizacyjny projektu + plan komunikacji

4.  Sterowanie projektem – ćwiczenia:
• Sterowanie wg planu
• Sprawy projektu. Decyzje, eskalacje, delegacje spraw.
• Obsługa zmian. Schemat postępowania, reguła MoSCoW
• Postępowanie w sytuacji wyjątkowej
• Ewolucja zespołu projektowego – model forming-storming-norming-performing
• Utrzymanie motywacji w zespole
5. Zamknięcie i rozliczenie projektu lub fazy:
• Formalne raporty końcowe projektu dla interesariuszy kontrolnych
• Raport końcowy
Dyskusja:
• Przegląd wyników ćwiczeń z zajęć
Ćwiczenie:
• Raport podsumowujący zajęcia

6. Podsumowanie zajęć
• Przegląd metodyczny
• Kierunki rozwoju zawodowego kierowników projektów

zapytaj o szkolenie→

Ilość PDU: 23

Czas trwania: 3 dni

koszt szkolenia – 2.100 pln

termin – 22-24.04.2019

miejsce szkolenia- warszaw\a


Zapytaj o szkolenie:

program do pobraniaPMI®, PMBOK® Guide, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
Szkolenia afiliowane przy PMI®.

Klienci, wybrali również:

Przygotowanie do certyfikacji PMP® (w oparciu o PMBOK® Guide 6th.ed.)


Zobacz →

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


ZOBACZ

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 5th.e.d)


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć