Przygotowanie do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel szkolenia:


Założeniem kursu jest ugruntowanie wśród uczestników szkoleń wiedzy w następujących obszarach:
• procesy w obszarze zarządzania projektami
• procesy wejścia i wyjścia, techniki i narzędzia zarządzania projektami
• odniesienie procesów do poszczególnych obszarów wiedzy w PMBOK®Guide 5th ed.
• struktura i procesy zarządzania projektami

Ponadto omówimy:
• Przebieg egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM®)
• Rozumienie koncepcji i terminów stosowanych przez PMI ®

Metoda szkolenia:
Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi:
• symulowane pytania egzaminacyjne (PMBOK® Guide 5th ed. – pytania w języku angielskim),
• wykład prowadzony w języku polskim, z użyciem terminologii anglojęzycznej PMBOK®Guide,
• grupowe omawianie przykładowych pytań testowych – pytania w języku angielskim


Adresaci szkolenia:

Kurs jest adresowany do osób chcących uzyskać certyfikat PMI CAPM ® (Certified Associate in Project Management)


Zakres szkolenia:


 

Dzień 1
Moduł 1
 • Cele szkolenia, wprowadzenie
 • Próbny test
Moduł 2
 • Analiza i omówienie wyników testu
 • Identyfikacja obszarów sprawiających największe trudności.
 • Omówienie procesu składania wniosku na egzamin
 • Wymagania formalne do przystąpienia do egzaminu CAPM®
Moduł 3
 • Projekt a zarządzanie projektami
 • Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami
 • Fazy projektu
 • Cykl życia projektu i organizacja projektu
 • Interesariusze
 • Struktury organizacyjne
Moduł 4 Procesy zarządzania projektami

Ćwiczenie:

 • Wskaż procesy zarządzania projektami występujące w Twojej organizacji zbieżne z PMBOK ® Guide 5th.ed.
Moduł 5 Zarządzanie integralnością projektu

 • Tworzenie karty projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Tworzenie planu projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Bieżące zarządzanie pracami projektowymi (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych
 • Zintegrowane zarządzanie zmianami (wejścia, wyjścia, narzędzia techniki)
 • Zamykanie projektu lub fazy projektu

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania integralnością projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 6 Zarządzanie zakresem projektu :

 • Plan Zarządzania Zakresem Projektu
 • Zbieranie wymagań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Definiowanie zakresu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Tworzenie WBS (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Odbiory prac (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie stanu zaawansowania (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenia:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania zakresem
 • Opracuj WBS dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Dzień 2
Moduł 1 Zarządzanie czasem w projekcie:

 • Plan Zarządzania Czasem
 • Definiowanie zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Definiowanie sekwencji zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Szacowanie zasobów dla zadań
 • Szacowanie czas trwania zadań
 • Opracowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenia:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Opracuj harmonogram w oparciu o wcześniej przygotowany WBS dla przykładowego projektu
 • Ścieżka krytyczna – ćwiczenia
 • Test cząstkowy z obszaru
Quiz
Moduł 2 Zarządzanie kosztami projektu:

 • Plan zarządzania nakładami i kosztami
 • Estymacja nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Określanie budżetu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Earned Value Management (Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej)

Exercise:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3 Zarządzanie jakością projektu:

 • Planu zarządzania jakością
 • Zapewnienie jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
Moduł 4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie:

 • Plan Zarządzania Zespołem (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Powołanie zespołu projektowego (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Rozwój zespołu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zarządzanie zespołem projektowym (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Quiz
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł V Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • Plan Zarządzania Komunikacją
 • Zarządzanie komunikacją (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrolowanie komunikacji

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Test cząstkowy z obszaru
Dzień 3
Moduł 1 Zarządzanie ryzykiem projektowym

 • Plan Zarządzania Ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyk projektowych (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Analiza ilościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Analiza jakościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Planowanie reakcji na ryzyko (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola ryzyk projektowych

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Przeprowadź analizę ryzyka dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 2 Zarządzanie zamówieniami w projekcie

 • Plan zarządzania zamówieniami
 • Zarządzanie zakupami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola zakupów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zamknięcie i rozliczenie kontraktów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Typy kontraktów – ćwiczenie
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3 Zarządzanie interesariuszami projektu

 • Plan Współpracy z Interesariuszami
 • Identyfikacja interesariuszy projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Planowanie współpracy z interesariuszami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola zaangażowania interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Rejestr interesariuszy dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3
 • Próbny test CAPM®
  z całości materiału
 • Analiza i omówienie wyników testu
 • Wskazówki praktyczne dotyczące zdawania testu
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Podsumowanie

Zapytaj o to szkolenie →

PUNKTY PDU – 23 pkt

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 6-12 os.


Do pobrania:
CAPM Preparation Course

Szkolenie afiliowane przy PMI®.

PMI® , CAPM®, PMBOK® Guide 5th ed.; logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.

Klienci, wybrali również:

Rozwiązywanie konfliktów


Zobacz →

Pakiet umiejętności menadżerskich


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć