Przejdź do treści

Dane siłą napędową każdego biznesu.

Skuteczne wykorzystanie danych wzmacnia konkurencyjność. W obecnych czasach nieustannej cyfrowej transformacji ilość tych danych lawinowo przyrasta, a firmy stają przed wyzwaniem, jakim jest ich skuteczne przetwarzanie oraz przekształcanie ich w użyteczne informacje i wiedzę. Odpowiedzią jest metodyka Data Governance. Organizacje, które ją wdrożyły potwierdzają, że skuteczniej zarządzają swoimi danymi, poświęcają mniej czasu na ich przetwarzanie i podejmują lepsze decyzje biznesowe.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Informacją pomaga stworzyć spójny obraz biznesu oraz zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do wiarygodnych oraz wysokiej jakości informacji. Taka zmiana wpływa pozytywnie na efektywność codziennej pracy i pozwala na zmniejszenie liczby błędów powstających w wyniku decyzji podejmowanych w oparciu o złej jakości informacje.

Wdrożenie Data Governance może pomóc między innymi:

-ujednolicić interpretację pojęć biznesowych,

-zmniejszyć pracochłonność procesów wykorzystujących dane,

-świadomie zarządzać jakością posiadanych danych,

-zminimalizować ryzyko błędnych decyzji biznesowych,

-spełnić wymagania regulacyjne (RODO, Rekomendacja D, … ) i uniknąć konsekwencji finansowych i wizerunkowych.

W efekcie zmiany te mogą znacznie usprawnić działalność operacyjną każdej firmy.

Jakie problemy rozwiązuje Data Governance?

Jedną z podstawowych przeszkód, jaka pojawia się w codziennej pracy z danymi, jest brak powszechnie dostępnej wiedzy
o ich źródłach, strukturze, znaczeniu i jakości. Brak fundamentów, czyli wspólnej, spójnej w skali firmy definicji danych utrudnia komunikację. Brak jednego źródła prawdy wydłuża czas poświęcany na wyszukiwanie, interpretację i analizę danych. W efekcie firma nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe.

Działania z obszaru Data Governance pomagają w ujednoliceniu definicji używanych pojęć biznesowych oraz jednoznacznym wskazaniu, kto odpowiada za jakość reprezentujących je danych. W sytuacji, kiedy struktura danych jest czytelna a same informacje zweryfikowane, praca przebiega znacznie sprawniej. Spada ryzyko zaistnienia sytuacji, w której kilka stron – operując na danych pochodzących z różnych źródeł – dochodzi do odmiennych wniosków i podejmuje sprzeczne decyzje.

Jak podejść do wdrożenia Data Governance?

Wdrożenie Data Governance należy traktować jako uporządkowany proces stopniowego wdrażania zmian mających na celu porządkowanie i usprawnianie sposobu zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Jeśli będziemy o tym myśleć tylko jak o jednorazowym projekcie, o ograniczonym czasie trwania, to po jego ukończeniu praktyka wróci do starych nawyków.

Natomiast właściwe podejście do wdrożenia przyniesie ład, dzięki któremu firma będzie w stanie lepiej i bardziej świadomie wykorzystywać posiadane dane, sprawniej realizować wymagania narzucone przez regulatorów i sprawniej reagować na stale zmieniające się otoczenie biznesowe – wszystko to, co stanowi dziś klucz do sukcesu i podstawę do zdobycia i utrzymania pozycji lidera.

Choć może się to wydać zaskakujące, nakłady poniesione na wdrożenie dobrych praktyk zarządzania danymi mogą być znacznie niższe, niż koszty będące skutkiem braku dbałości w tym zakresie.