Przejdź do treści

ValueTank powstał, aby dostarczać usługi doradcze oraz rozwiązania informatyczne wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowane do potrzeb każdego klienta. Ochrona danych osobowych jest ważną częścią naszej strategii działania. Poniżej przedstawiamy sposób ich wykorzystywania, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”). Dla Twojej wygody podzieliliśmy informacje na sekcje dotyczące: administratora danych, ich rodzajów i odbiorców, celów przetwarzania oraz prawa do wycofania zgody.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest Spółka ValueTank Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000247491, NIP 5252350854, REGON: 140343912 W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@valuetank.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres siedziby Spółki z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście w siedzibie Spółki.

 

RODZAJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, o których mówimy to przede wszystkim: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), a w przypadku firm także numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, adres siedziby, adres do korespondencji, numer NIP i REGON. Dane te pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub pozyskaliśmy je od naszych klientów, których jesteś pracownikiem lub współpracownikiem. Otrzymaliśmy je w związku z nawiązywaniem i utrzymywaniem wzajemnych relacji biznesowych. Odbiorcami posiadanych przez nas danych osobowych będą nasi pracownicy oraz współpracownicy, a także podmioty, które pomagają nam dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Mogą należeć do nich podmioty dostarczające usługi telekomunikacyjne, kurierskie, pocztowe, marketingowe, audytorskie, prawne, czy IT.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie (lub otrzymane od naszych kontrahentów) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia umowy i realizacji zawartych w niej postanowień, aż do czasu formalnego zakończenia umowy i jej rozliczenia,
  • marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (do czasu jej zakończenia lub złożenia sprzeciwu), a także w celu nawiązania nowych i podtrzymania już istniejących relacji biznesowych, poprzez przekazywanie informacji o bieżącej ofercie, promocjach, usługach, a także w celu wysyłki newslettera,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego i będzie wykonywane przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa,
  • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń – przez okres do przedawnienia się roszczeń wynikający z Umowy,
  • tworzenia statystyk, raportów i planowania rozwoju na wewnętrzne potrzeby spółki ValueTank, przez okres niezbędny do realizacji powyższych.

 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych, czy udostępniania Twoich danych). Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami osobiście lub wysyłając e-mail na adres: info@valuetank.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie ich będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez nas w ramach zawieranych z Tobą umów.