Finanse dla nie finansistów

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


Finanse dla nie finansistów:

Szkolenie koncentruje się na prezentacji podstaw podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności.
Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Proponuję szkolenie, dzięki któremu szkolony będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:


Zakres szkolenia:

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.


1. Różnica między księgowością a finansami

 • jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
 • jak mierzyć realizację tych celów
 • jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
 • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
  Ćwiczenia
 • Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

 • elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
  Ćwiczenia
 • Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

 • jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
 • jak interpretować kryteria decyzyjne
 • kiedy nie stosować IRR
  Ćwiczenia
 • Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

 • zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
  Ćwiczenia
 • Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)

 • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma

Trener: Grzegorz Michalski


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania:

   Program szkolenia

  Klienci, wybrali również:

  Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


  Zobacz →

  Zarządzanie finansami organizacji nonprofit


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć