Prawo pracy po nowelizacji w 2017r.

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Zakres szkolenia:


1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Proces elektronizacji akt osobowych
 • Zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie
 • Możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Podpisanie umowy elektronicznie przez pracownika a posiadanie podpisu elektronicznego
 • Możliwość wypowiedzenia i wypowiedzenia zmieniającego w formie elektronicznej
 • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
 • Dokumentacja urlopowa w formie elektronicznej
 • Dokumentacja z zakresu bhp w formie elektronicznej

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

Prawo pracy w 2017 r dla firm

2. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY OD 1.1.2017 R.

 • Urlopy związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy
 • Opieka nad dzieckiem wykorzystywana w godzinach a świadectwo pracy
 • Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy
 • Kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej – czy należy wpisywać?
 • Możliwość wystawienia duplikatu świadectwa pracy
 • Możliwość wydania świadectwa pracy osobie innej niż pracownik
 • Zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy

3. ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY W 2017 R.

 • Od kiedy nie będzie obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia terminowego
 • Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy z 7 dni na 21 dni
 • Regulaminy pracy i wynagradzania – u pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników
 • Ustalanie minimalnego wynagrodzenia pracowników od 1.1.2017 r.

4. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH

 • Minimalna stawka przy umowach zlecenia
 • Zmiana treści dotychczasowych umów zlecenia
 • Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu
 • Nowe kompetencje PIP w związku ze zmianami zasad wynagradzania umów zleceń

5. ZMIANY W PRAWIE PRACY Z 2016 R.

 • Potwierdzanie na piśmie warunków umowy o pracę z nowym pracownikiem
 • Dopuszczenie pracownika do pracy – jakie dokumenty są wymagane?
 • Zmiany dot. zakazu prac wzbronionych dla kobiet

6. UMOWY O PRACĘ

 • Wypowiedzenia umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. I po wejściu w życie nowelizacji
 • Klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu w starych umowach – postępowanie
 • Zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy
 • Sposób liczenia 33 miesięcy zatrudnienia terminowego
 • Liczba umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Umowy na czas nieokreślony – możliwość wypowiedzenia

7. RODZICIELSTWO

 • Możliwość wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego
 • Sposób udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego
 • Rozliczanie wynagrodzenia pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
 • Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego – czy konieczny odrębny wniosek?
 • Urlop macierzyński – grono najbliższych członków rodziny, którzy mogą go przejąć
 • Urlop wychowawczy

8. MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

 • Naruszanie godności pracownika
 • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
 • Możliwość żądania zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
 • Uprawnienia kontrolne pracownika a mobbing
 • Traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników
 • Pozew pracownika dotyczący dyskryminacji
 • Roszczenia w związku z dyskryminacją?

9. ZAKAZ KONKURENCJI

 • Zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej – czy jest możliwy?
 • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Prawidłowa regulacja terminu odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji

10. CZAS PRACY W 2017 R.

 • Rozliczanie czasu pracy pracowników mobilnych
 • Problematyka nadgodzin
 • Milcząca zgoda na nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy

11. ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego
 • Konsekwencje nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków
 • Nadużycie ochrony związkowej
 • Obowiązki pracodawcy wobec związku zawodowego

12. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

 • Zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie
 • Kontrola zleceniobiorcy
 • Postępowanie przed sądem pracy

Trener: Maciej Kasperowicz

Zapytaj o to szkolenie →

Klienci, wybrali również:

Treasury management i cash management


Zobacz →

Finanse dla nie finansistów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć