RODO 2018 – reforma ochrony danych osobowych

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób które na co dzień przetwarzają dane osobowe: np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję ABI w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają następujące dokumenty zaaprobowane przez Giodo:

• Wzór Polityki Bezpieczeństwa
• Wzory klauzul zgody
• Wzór klauzuli informacyjnej
• Wzór umowy powierzenia
• Wzory upoważnień oraz oświadczeń

Zakres szkolenia


1. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych
• analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
• Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
• zmiany w podstawowych definicjach
• nowe definicje i terminy w RODO
• Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

2. Obowiązki administratorów danych osobowych
• Lista sprawdzająca (obowiązki) dla wdrażającego RODO.
• Inwentaryzacja i ocena przetwarzanych danych osobowych.
• Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
• nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
• obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy,
• nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
• audyty należytej ochrony danych osobowych,
• Współadministratorzy danych

3. Przetwarzanie danych, ich dokumentowanie i bezpieczeństwo
• Wzory pism: upoważnienie do przetwarzania danych, wyrażenie zgody, umowa powierzenia przetwarzania danych
• Przegląd i modyfikacja stosowanych klauzul zgód (zgoda wyraźna, zgoda konkludentna)
• Opracowywanie klauzul informacyjnych oraz umów dot. powierzania przetwarzania danych
• obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych
• Zasady przetwarzania
• Zgodność przetwarzania z prawem
• Niezbędność przetwarzania
• Cel przetwarzania
• Warunki wyrażenia zgody
• Powierzanie danych osobowych – nowe zasady,

4. Transgraniczne przetwarzanie danych
• Ogólna zasada przekazywania
• Wiążące reguły korporacyjne

5. Zabezpieczenia danych osobowych
• Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych
• ewidencja naruszeń,
• zgłoszenia,
• zawiadomienia osoby , której dane dotyczą
• Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa)
• Zabezpieczenia informatyczne – kwestie formalne I procedury

7. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
• Ocena skutków dla ochrony danych
• Certyfikacja i kodeksy postępowania
• Rejestrowanie czynności przetwarzania
• Zgłaszanie IOD
• Zgłaszanie incydentów
• Powołanie pełnomocnika lub koordynatora ds. danych osobowych

8. Prawa osób, których dane dotyczą:
• Nowe treści obowiązków informacyjnych
• wycofanie zgody
• przenoszenie danych
• prawo do bycia zapomnianym
• prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
• prawo do sprostowania
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do sprzeciwu

9. Odpowiedzialność za naruszenie RODO.
• Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe
• Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej
• Odpowiedzialność karna. Projektowane przepisy karne

10. Organy nadzoru
• Organ nadzorczy
• GIODO a UODO
• Właściwość
• Zadania
• Uprawnienia

11. Kodeksy postępowania i certyfikacja


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 1 dzień

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć