Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania płynnością finansową z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału pracującego i płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu płynnością finansową, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa i mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania kapitałem pracującym jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie płynności finansowej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem pracującym zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu kapitału pracującego na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu płynności finansowej na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, towarzyszących zarządzaniu płynnością finansową zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania płynnością zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania kapitałem pracującym i zarządzania płynnością.
Zarządzanie kapitałem pracującym zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Adresaci szkolenia:


Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (4 modele zarządzania gotówką – każdy na inną okazję) w przedsiębiorstwie, oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem budżetu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, szacowania wolnych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie, doboru strategii inwestowania w kapitał pracujący w przedsiębiorstwie w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania kapitału pracującego w przedsiębiorstwie w zależności od charakterystyk biznesu, odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.
Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości.

Zakres szkolenia:


Dziesięć kroków budowania wartości przedsiębiorstwa a strategie zarządzania płynnością.

 • Strategiczny cel zarządzania przedsiębiorstwem z finansowego punktu widzenia. Wpływ decyzji w zakresie płynności na CR (przychody ze sprzedaży), Operating Cycle (cykl operacyjny), Assets (aktywa), AP (zobowiązania wobec dostawców), Capital invested (kapitał zaangażowany), Capital structure (struktura kapitału), FCF (prognozowane wolne przepływy pieniężne), IRR (próg rentowności strategii przedsiębiorstwa), Cost of Capital (koszt kapitału) oraz na przyrost bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa.
 • Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności, wolne przepływy pieniężne, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe, koszt kapitału.
 • Cykl operacyjny w przedsiębiorstwie, wpływ elementów cyklu operacyjnego w przedsiębiorstwie na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący i na wyniki przedsiębiorstwa.
 • Cykl zapasów i jego wpływ na poziom kapitału pracującego zamrożonego w zapasach przedsiębiorstwa a konsekwencje dla strategicznych wyników przedsiębiorstwa.
 • Cykl należności oraz jego wpływ na poziom kapitału zamrożonego w należnościach zapasów, i konsekwencje tego dla budowania wartości przedsiębiorstwa.
 • Wpływ ryzyka operacyjnego na wielkość buforu środków pieniężnych i wielkości kapitału pracującego zamrożonego w operacyjnych środkach pieniężnych.
 • Wpływ wielkości środków zamrożonych w kapitale pracującym na generowanie gotówki i na wartość przedsiębiorstwa.
 • Model FLIEM opisujący wpływ zarządzania płynnością na wartości przedsiębiorstwa, ilustracja z wykorzystaniem podejścia: dziesięciu kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
 • Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem kapitałem pracującym i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Strategie zarządzania kapitałem pracującym i decyzje kształtujące płynność finansową w przedsiębiorstwie.

 • Wpływ poziomu aktywów bieżących, wielkości kapitału pracującego i zaangażowania środków w płynność finansową (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa) na wyniki przedsiębiorstwa.
 • Relacje między znaczeniami płynności.
 • Płynność jako nadwyżka kapitału pracującego nad zapotrzebowaniem na kapitał pracujący.
 • Poziom aktywów bieżących a zyskowność przedsiębiorstwa.
 • Aktywa płynne w przedsiębiorstwie a wartość płynności. Wewnętrzna wartość płynności w porównaniu z rynkową wartością płynności. Praktyczne konsekwencje modelu wewnętrznej wartości płynności.

Krótkoterminowe zarządzanie finansowe i strategie zarządzania kapitałem pracującym.

 • Odpowiedź na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie, poziom NWC.
 • Model FLIEM wariant 1: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
 • Model FLIEM wariant 2: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
 • Model FLIEM wariant 3: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
 • Model FLIEM wariant 4: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
 • Całościowe studium przypadku modelu FLIEM: Jak dokonać wyboru między strategią agresywno-restrykcyjną, strategią agresywno-elastyczną, konserwatywno-restrykcyjną a konserwatywno-elastyczną.
 • Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

 • Potrzeba utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych,
 • Okres konwersji zapasów, rotacja zapasów,
 • Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami,
 • Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ),
 • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa,
 • Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa,
 • Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), wpływ na poziom ryzyka biznesowego, konsekwencje dla poziomu stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Trener: Grzegorz Michalski
Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami) w przedsiębiorstwie.

 • Ocena należności przedsiębiorstwa.
 • Metody optymalizowania okresu spływu należności.
 • Prognozowanie konsekwencji zmian w poziomie należności.
 • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
 • Potencjalne ryzyka i korzyści z outsourcingu w zarządzaniu należnościami: wady i zalety faktoringu należności.
 • Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego,
 • Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Cash management: zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa.

 • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a,
 • Krótkoterminowe taktyczne wyrównywanie poziomu chwilowej płynności: budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki) ,

Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Trener – Grzegorz Michalski


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa


Zobacz →

Treasury management i cash management


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć