Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


Celem szkolenia jest wykształcenie u jego uczestników praktycznych umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo i zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, z punktu widzenia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy będą umieli rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:


Uczestnicy szkolenia poznają źródła informacji o tworzonej wartości możliwe do wykrycia z użyciem analizy sprawozdań finansowych, poznają elementy uwzględniania ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa w stopie kosztu kapitału. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami.
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
– oceny wartości przedsiębiorstwa,
– analiza zamierzeń pod kątem ich opłacalności,
– szacowania wolnych przepływów pieniężnych.
Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Zakres szkolenia:


 • Istota i charakterystyka koncepcji zarządzania wartością spółki.
 • Analiza sprawozdań finansowych pod kątem oceny przedsiębiorstwa jako tworzącego lub niszczącego wartość.
 • Kategorie finansowe w kształtowaniu wartości spółki.
 • Struktura i koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa.
 • Determinanty struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa: majątkowe podejście do wyceny wartości spółki, dochodowe podejście do wyceny wartości spółki – FCFF, FCFE, WACC, koszt kapitału własnego, obcego, wartość rezydualne, porównawcze podejście do wyceny wartości spółki – mnożniki, wielkości bazowe, prezentacja wyników wyceny, metoda wyceny przy użyciu teorii opcji rzeczywistych).
 • Propozycja generalnego podejścia do wyceny firmy.
 • Wykorzystanie wskaźników P/E, P/S oraz P/BV w wycenie przedsiębiorstwa.
 • Pomiar wartości kreowanej przez spółkę – mierniki wartości: ekonomiczna wartość dodana (EVA™), wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA), gotówkowy pomiar wartości kreowanej przez spółkę – gotówkowa stopa zwrotu (CFROI), gotówkowa wartość dodana (CVA), rynkowy pomiar wartości kreowanej przez spółkę – rynkowa wartość dodana (MVA), całkowita stopa zwrotu (TSR).
 • Formułowanie strategii podnoszenia wartości spółki.
 • Poniższe punkty realizowane są na zasadzie wykładu interaktywnego połączonego z ćwiczeniami wykorzystującymi dane rzeczywiste (studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych omawiane zagadnienia). Do zilustrowania zagadnień jest również wykorzystana strategiczna gra planszowa osadzona w angażującej uczestników szkolenia fabule i pomagająca dogłębnie zrozumieć i przećwiczyć decyzje związane z tworzeniem, pomiarem i zarządzaniem wartością i ryzykiem z uwzględnieniem okoliczności wynikających z towarzyszącej niepewności.

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa – powiększenie wartości przedsiębiorstwa:

 • mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,
 • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa,
 • rozpoznawanie tworzącej wartości natury decyzji biznesowych,
 • czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa,
 • 10 kroków tworzenia wartości: [1] CR (przychody ze sprzedaży), [2] CO (cykl operacyjny – gdzie i jak wartość buduje marketing, gdzie i jak wartość dodaje inżynier, gdzie i jak wartość chroni finansista), [3]  AKTYWA potrzebne do osiągnięcia CR przez realizowanie CO, [4]  Zobowiązania wobec dostawców, [5]  Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zapotrzebowanie na kapitał zaangażowany, pasywa, [6]  Struktura potrzebnego kapitału (ile własnych środków {E} ile pożyczonych {D}), [7]  Wolne przepływy pieniężne, [8]  IRR (zwrot, próg rentowności, wewnętrzna stopa zwrotu), [9]  stopy kosztu kapitału (ile kosztują pieniądze zaangażowane w biznes), [10] Przyrost wartości bogactwa właścicieli (zysk rezydualny, EVA™,  EVA™ = EBIT * [1-T] – IC * CC).

2. Metody wyceny przedsiębiorstwa: Wykorzystanie informacji z danych finansowych ze sprawozdań finansowych i spoza nich. Zrozumienie procesu tworzenia wartości firmy przez pryzmat dokumentów finansowych:

 • metody majątkowe i wycena majątkowa, metody dochodowe i wycena dochodowa, metody mieszane, metody porównawcze i wycena relatywna,
 • przegląd wskaźników finansowych zawartych w klasycznej analizie wskaźnikowej z uwzględnieniem powiązań wskaźników z procesem tworzenia wartości przedsiębiorstwa,
 • Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa: ekonomiczna wartość dodana (EVA™), rynkowa wartość dodana (MVA = MV – IC), wartość dodana dla udziałowców / akcjonariuszy, CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych), wyznaczenie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa,
 • elementy kształtujące wartości i ryzyko w przedsiębiorstwie:
  • optymalna/docelowa struktura kapitałowa, wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej,
  • docelowa skala działalności, optymalny budżet inwestycyjny, ustalanie docelowej skali działalności optymalnego budżetu inwestycyjnego.

3. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach strategicznych:

 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie outsourcingu: „wytworzyć czy kupić”,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie polityki zatrudnienia i unowocześnienia procesów,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru jakości składników majątkowych: kiedy lepiej kupić tani ale kosztowny w serwisie a kiedy droższy ale bardziej bezawaryjny,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru kraju inwestycji.

4. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach operacyjnych:

 • wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie zapasami,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie należnościami,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie operacyjnymi środkami pieniężnymi,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem pracującym.

Trener: Grzegorz Michalski


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Treasury management i cash management


Zobacz →

Finanse dla nie finansistów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć