Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Adresaci szkolenia:


Szkolenie zalecamy osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 10 os.

TERMIN SZKOLENIA – 3 – 4.10.2022

CENA: 2 200 PLN NETTO


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania:

   Program szkolenia

  Korzyści dla Uczestnika szkolenia


  W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: oceny wpływu czasu na wartości pieniądza, oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji, oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości, stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych, stosowania koncepcji zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV, kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych, różnicowania w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków, analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów, analizowania Biznes Planów inwestycji/pomysłów, oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych, doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu, szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego,

  Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

  Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

  • studium przypadku (case study),
  • dyskusje,
  • wykład

  Zakres szkolenia:


  1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne

  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
  • rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
  • analiza Biznes Planów inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa

  Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

  2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty

  Ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.

  3. Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

  • okresu zwrotu
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
  • koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu – MIRR
  • porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych

  Przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.

  4. Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych.

  Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,

  Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

  Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji

  Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.

  Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.

  5. Dobór stóp dyskontowych w modelu NPV. Szacowanie kosztu kapitału

  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące

  Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.

  6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

  Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.

  7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych

  • analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)

  Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.

  8. Zakończenie szkolenia

  Trener – Grzegorz Michalski

  Zapytaj o to szkolenie →

  Klienci, wybrali również:

  Zarządzanie finansami organizacji nonprofit


  Zobacz →

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć