Przygotowanie do certyfikacji Project Management Professional (PMP)®
(w oparciu o PMBOK® Guide 6th.ed.)

Możliwość uzyskania 21 contact hours

Cel i adresaci szkolenia:


Założeniem kursu jest ugruntowanie wśród uczestników szkoleń wiedzy w następujących obszarach:

 • procesy zarządzania projektem w kontekście obszarów wiedzy zarządzania projektami w PMBOK® Guide 6th.e.d
 • wejścia i wyjścia do procesów,
 • techniki i narzędzia zarządzania projektami

Ponadto omówimy:

 • Przebieg egzaminu PMP®
 • Tips & tricks – jak pomóc sobie zdać egzamin
 • Uzyskanie informacji pomagających zrozumienie w jaki sposób konstruowane i formułowane są pytania egzaminu PMP®
 • Rozumienie koncepcji i terminów stosowanych przez PMI®

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi:

  • symulowane pytania egzaminacyjne (PMBOK® GUIDE 6th ed. – pytania w języku angielskim)
 • wykład prowadzony w języku polskim
 • grupowe omawianie przykładowych pytań testowych – pytania w języku angielskim (zbieżna z językiem w którym przeprowadzany jest egzamin)
 • przykłady wejść, wyjść, technik i narzędzi dla pojedynczych procesów i ich wybranych możliwych sekwencji ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji wykraczających poza obręb obszaru wiedzy lub grupy procesów


Materiały szkoleniowe:


 • Książka “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 6th ed.) – Sixth Edition”, Project Management Institute
 • Książka “PMP® Exam Prep, Ninth Edition”, Rita Mulcahy
 • Wydrukowana prezentacja

Adresaci szkolenia:


Kurs jest adresowany do kierowników projektów chcących uzyskać certyfikat PMI® Project Management Professional.

Zakres szkolenia:

Contact hours: 21

Czas trwania: 3 dni

koszt udziału w szkoleniu otwartym: 3 990 pln

termin:  Logo PMI®R.E.P,PMI®,PMP®PMBOK®Guide are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
  Szkolenie afiliowane przy PMI®

  Dzień 1
  Moduł 1
  • Cele szkolenia, wprowadzenie
  • Próbny test (w oparciu o PMP® Exam Prep, Ninth Edition: Rita Mulcahy)
  Moduł 2
  • Analiza i omówienie wyników testu
  • Identyfikacja obszarów sprawiających największe trudności.
  • Omówienie procesu składania wniosku na egzamin
  • Wymagania formalne do przystąpienia do egzaminu PMP®
  Moduł 3
  • Projekt a zarządzanie projektami
  • Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami
  • Fazy projektu
  • Cykl życia projektu i organizacja projektu
  • Interesariusze
  • Struktury organizacyjne
  Moduł 4 Procesy zarządzania projektami

  Ćwiczenie:

  • Wskaż procesy zarządzania projektami występujące w Twojej organizacji zbieżne z PMBOK ®Guide 6th.ed.
  Moduł 5 Zarządzanie integralnością projektu

  • Tworzenie karty projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Tworzenie planu projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Bieżące zarządzanie pracami projektowymi (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Monitorowanie i kontrola prac projektowych
  • Zintegrowane zarządzanie zmianami (wejścia, wyjścia, narzędzia techniki)
  • Zamykanie projektu lub fazy projektu

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania integralnością projektu
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł 6 Zarządzanie zakresem projektu :

  • Plan Zarządzania Zakresem Projektu
  • Zbieranie wymagań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Definiowanie zakresu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Tworzenie WBS (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Odbiory prac (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Monitorowanie stanu zaawansowania (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenia:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania zakresem
  • Opracuj WBS dla przykładowego projektu
  • Test cząstkowy z obszaru
  Dzień 2
  Moduł 1 Zarządzanie czasem w projekcie:

  • Plan Zarządzania Czasem
  • Definiowanie zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Definiowanie sekwencji zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Szacowanie zasobów dla zadań
  • Szacowanie czas trwania zadań
  • Opracowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Monitorowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenia:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Opracuj harmonogram w oparciu o wcześniej przygotowany WBS dla przykładowego projektu
  • Ścieżka krytyczna – ćwiczenia
  • Test cząstkowy z obszaru
  Quiz
  Moduł 2 Zarządzanie kosztami projektu:

  • Plan zarządzania nakładami i kosztami
  • Estymacja nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Określanie budżetu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrola nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Earned Value Management (Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej)

  Exercise:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł 3 Zarządzanie jakością projektu:

  • Planu zarządzania jakością
  • Zapewnienie jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrola jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  Moduł 4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie:

  • Plan Zarządzania Zespołem (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Powołanie zespołu projektowego (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Rozwój zespołu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Zarządzanie zespołem projektowym (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Quiz
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł V Zarządzanie komunikacją w projekcie

  • Plan Zarządzania Komunikacją
  • Zarządzanie komunikacją (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrolowanie komunikacji

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Test cząstkowy z obszaru
  Dzień 3
  Moduł 1 Zarządzanie ryzykiem projektowym

  • Plan Zarządzania Ryzykiem
  • Identyfikacja ryzyk projektowych (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Analiza ilościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Analiza jakościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Planowanie reakcji na ryzyko (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrola ryzyk projektowych

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Przeprowadź analizę ryzyka dla przykładowego projektu
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł 2 Zarządzanie zamówieniami w projekcie

  • Plan zarządzania zamówieniami
  • Zarządzanie zakupami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrola zakupów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Zamknięcie i rozliczenie kontraktów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenie:

  • Ułóż kolejność działań w obszarze
  • Typy kontraktów – ćwiczenie
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł 3 Zarządzanie interesariuszami projektu

  • Plan Współpracy z Interesariuszami
  • Identyfikacja interesariuszy projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Planowanie współpracy z interesariuszami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
  • Kontrola zaangażowania interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

  Ćwiczenie:

  • Rejestr interesariuszy dla przykładowego projektu
  • Test cząstkowy z obszaru
  Moduł 3
  • Próbny test PMP z całości materiału
  • Analiza i omówienie wyników testu
  • Wskazówki praktyczne dotyczące zdawania testu
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Podsumowanie

  Zdawanie egzaminów PMP® oraz CAPM® z polskim wsparciem
  Polskie pomocnicze tłumaczenie pytań egzaminacyjnych PMP® oraz CAPM® oznacza, że egzamin wciąż zdaje się w języku angielskim, lecz na życzenie egzaminowanego udostępniona zostanie druga, polska, pomocnicza wersja językowa – wywoływana opcjonalnie w trakcje trwania egzaminu; chęć skorzystania z tłumaczenia należy wyrazić już podczas wypełniania aplikacji do egzaminu; w przypadku korzystania z wersji dwujęzycznej ENG/PL, ekran komputera zostanie podzielony na dwie części, po jednej stronie pojawią się pytania i odpowiedzi w języku angielskim, a po drugiej ich polskie tłumaczenie.

  Klienci, wybrali również:

  Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


  Zobacz →

  Zaawansowane techniki zarządzania projektami


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć