Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.
Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
zarządzania skarbem i gotówką, nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym i praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości.

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 10 os.

termin szkolenia 29-30.06.2022

koszt szkolenia 2 200 pln


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania:

   Program szkolenia

  Zakres szkolenia:


  1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  • przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
  • wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
  • koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
  • poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

  2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management

  • docelowa struktura kapitału
  • szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
  • szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
  • szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
  • szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
  • ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
  • wykres IOS
  • wykres MCC
  • optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

  3. Budżetowanie gotówki

  • modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
  • model VB-LCL
  • modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
  • model Beranka
  • model baumola-Alaisa-Tobina
  • model Millera-Orra
  • model Stone’a
  • model Behlera
  • przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

  4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem

  • 10 kroków tworzenia wartości
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
  • modele zarządzania zapsami
  • model ABC
  • model VB-EOQ
  • model VB-POQ
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
  • podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
  • koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie

  5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych

  • czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
  • outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
  • czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
  • jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu

  6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?


  Zapytaj o to szkolenie →

  Klienci, wybrali również:

  Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie


  Zobacz →

  Finanse dla nie finansistów


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć