Przejdź do treści

Organizacja
i monitorowanie
realizacji projektu

Cel i opis szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:

 

 • Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?
 • Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?

 

Celem szkolenia jest również poznanie skutecznych metod zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK (Project Management Body of Knowledge) opracowanym przez Amerykański Instytut Zarządzania Projektami (PMI) oraz metodyką PRINCE2, AGILE, zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji poszczególne metody i techniki zarządzania. Główne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 

 • Nabycie umiejętności przygotowywania projektów.
 • Nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • Dostrzeganie różnic w prowadzeniu inwestycji systemami: zadaniowym, zadaniowo – zleceniowym, obiektowym.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych w projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
 • Odpowiednie zarządzanie czasem, zakresem i jakością w projektach.
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Metodyka szkolenia

Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej.

 

Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem. Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

 

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 • Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla [mini wykład, dyskusja].
 • Ocena potrzeb biznesowych [mini wykład, dyskusja].
 • Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu) [mini wykład, ćwiczenia].
 • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART [mini wykład, ćwiczenia].
 • Formuła realizacyjna projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Uzasadnienie biznesowe projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Określanie wymagań realizacyjnych – dokument wymagań projektu [ćwiczenia].
 • Opracowanie karty projektu [studium przypadku – ćwiczenia].
 • Planowanie zakresu [mini wykład].
 • Zasoby niefinansowe w projekcie.
 • Struktura podziału pracy (WBS):
  • Tworzenie struktury podziału pracy [ćwiczenia].
  • Metoda ścieżki krytycznej [mini wykład, ćwiczenia].
  • Wykres Gantta [mini wykład, ćwiczenia].
  • Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie [mini wykład].
  • Bilansowanie zasobów [mini wykład].
  • Określanie kolejności działań,
  • Zależności pomiędzy zadaniami i ich relacje.
 • Definiowanie produktów projektu:
  • Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu [mini wykład].
  • Technika planowania opartego na produktach [mini wykład].
  • Struktura podziału produktów projektu [studium przypadku – ćwiczenia].
  • Diagram następstwa produktów [studium przypadku – ćwiczenia].
 • Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik i poziomów dokładności [mini wykład].
 • Planowanie harmonogramu [studium przypadku – ćwiczenia].
 • Jak powinny wyglądać dobre wymagania? – Technika MOSCOW.
 • Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu.
 • Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.
 • Weryfikacja wymagań i określenie wyłączeń (ustępstwa, odstępstwa).
 • Procedura zarządzania brakiem wymagań jakościowych.
 • Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
 • Określanie działań zapewniania jakości.
 • Badanie potencjału zapewniania jakości.
 • Audyty i przeglądy jakości – zbiór najlepszych praktyk.
 • Ścieżka jakości a ścieżka krytyczna – czyli jak poruszać się w piramidzie ograniczeń
 • Zapewnianie jakości i kontrola zmian – kształtowanie jakości poprzez dochodzenie do doskonałości rozwiązania (analiza pułapek i trudnych sytuacji- ćwiczenia).
 • Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania [mini wykład].
 • Struktura Organizacyjna Projektu [mini wykład, ćwiczenia]:
  • Zespół zarządzania projektem [ćwiczenia].
  • Role i obowiązki zespołu projektowego [ćwiczenia].
  • Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik,
  • Kierownik Projektu
  • Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
  • Nadzór i Wsparcie.
  • Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
 • Macierz obowiązków [mini wykład, ćwiczenia].
 • Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego [mini wykład, ćwiczenia].
 • Macierz RACI/RASCI – czyli jak definiować poprawnie odpowiedzialność i uprawnienia w zespole projektowym – ćwiczenie praktyczne.
 • Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy [mini wykład, ćwiczenia].
 • Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty [mini wykład, ćwiczenia].
 • Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu [mini wykład, ćwiczenia].
 • Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu [mini wykład, ćwiczenia]:
  • Kamienie milowe.
  • Analiza trendu kamieni milowych.
  • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
 • Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce [mini wykład, studium przypadku, ćwiczenia].
 • Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie [mini wykład, ćwiczenia].
 • Przegląd technik związanych z definiowaniem celów – największe bolączki kadry zarządzającej w projekcie i członków zespołu.
 • Projekcja modelu osiągania celów: wizja, test, elastyczność – czyli jak wyznaczać swoje ograniczenia i możliwości.
 • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda – wykorzystanie własnego potencjału wynikającego z wiedzy i umiejętności do delegowania zadań.
 • Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów, niby proste a jednak w praktyce zawodzi.
 • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – naucz się wprowadzać zmiany, to się opłaci.
 • Sukces czym właściwie jest? – najpierw zrozum, potem działaj.
 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
 • Formularz 8D.
 • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D:
  • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
  • D1 – Powołanie zespołu 8D.
  • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W,
  • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych.
  • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej.
  • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących.
  • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.
  • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.
  • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
 • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka – ćwiczenia praktyczne.
 • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
 • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne:
  • Technika RBS.
  • Drzewa produktów.
  • Drzewa decyzyjne.
  • Metoda Delficka.
  • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyka.
  • Metoda Crawforda.
 • Literatura z zakresu zarządzania projektami.
 • Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 • Zakończenie szkolenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

1 dzień

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci