Przejdź do treści

Pakiet kompetencji menadżerskich – szkolenie

Cel i opis szkolenia

Kompetencje menedżerskie rzadko kiedy pojawiają się w uporządkowanym szyku. Nie jest tak, że menedżerowie planują w poniedziałek, podejmują decyzję we wtorek, organizują w środę, motywują ludzi w czwartek, a kontrolują co się dzieje w piątek i przez weekend przygotowują się do zmiany.

 

Jest wielce prawdopodobne, że w dowolnym momencie menedżer będzie wykonywał jednocześnie kilka różnych typów działań. Na dobrą sprawę w konkretnych sytuacjach pracę kierowniczą dzieli tyleż różnic, ile łączy podobieństw. Podobieństwa przeważające w większości sytuacji to fazy procesu zarządzania. Natomiast zasadnicze różnice obejmują rozłożenie akcentów, kolejność i konsekwencje poszczególnych faz.

 

W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządza¬nia, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

Założenia programowe

Całe szkolenie o nazwie Pakiet Umiejętności Kierowniczych składa się z pięciu dwu dniowych sesji poświęconych praktycznemu zarządzaniu. Przeznaczone jest dla kadry średniego szczebla kierującej działami w firmie. Osią konstrukcji tego szkolenia jest zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie oraz zarządzanie zmianą), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

 

Poniższa propozycja zwiera następujące etapy:

 

 • Szkolenie wstępne dla menadżerów ze  średnim i dużym doświadczeniem
 • Pakiet Umiejętności Menadżerskich składający się z 5 głównych wątków kompetencyjnych – skierowany jest do osób z doświadczeniem

Adresaci szkolenia

 • Menagerowie z doświadczeniem
 • Menagerowie bez doświadczenia, dopiero co mianowani na to stanowisko

Agenda szkolenia

Pierwszym krokiem i kompetencją menadżerska jest planowanie i podejmowanie decyzji czyli określanie celów twardych i miękkich organizacji oraz decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia. Według Petera Druckera w planowaniu menadżerowie przeceniają perspektywę roku jaka stoi przed nimi a nie doceniają możliwości jakie daje okres pięciu lat. P. Drucker konkluduje, że najlepszy plan bez podjęcia decyzji o działaniu nadal jest tylko dobrą teorią. A więc podejmowanie decyzji jest podstawą i katalizatorem napędzającym proces planowania. W tej sesji koncentrujemy się na procesie planowania. Omawiając ustalanie celów i planowanie, musimy jednak pamiętać, że podejmowanie decyzji jest podstawą każdego aspektu ustalania celów i formułowania planów.

 

O ZARZĄDZANIU – Zarządzanie i manager

 

 • Pojęcia podstawowe (organizacja, zarządzanie, manager)
 • Zarządzanie jako proces – 5 funkcji zarządzania
 • Menedżerowie wg szczebla zarządzania i obszaru zarządzania
 • 10 ról managera w 3 kategoriach
 • 3 obszary kompetencji managera
 • Specyfika – pracy managera
 • Zarządzanie – wiedza czy sztuka?

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 1: PODEJMOWANIE DECYZJI I PLANOWANIE

 

Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji

 

 • Decyzje i plany
 • Cele (funkcje, rodzaje, odpowiedzialność, zarządzanie wielorakimi celami)
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 1: PODEJMOWANIE DECYZJI I PLANOWANIE

 

Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji

 

 • Planowanie w firmie (rodzaje planów, ramy czasowe, odpowiedzialność, planowanie awaryjne)
 • Planowanie taktyczne i operacyjne
 • Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planowania
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 1: PODEJMOWANIE DECYZJI I PLANOWANIE

 

Zarządzanie podejmowaniem decyzji

 

 • Istota decyzji i proces jej podejmowania
 • Proces podejmowania decyzji
 • Rodzaje decyzji
 • Warunki podejmowania decyzji
 • Racjonalne i behawioralne podejście do podejmowania decyzji
 • Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 1: Zarządzanie sobą w czasie.

 

Przyjrzyjmy się sobie – analiza dotychczasowej organizacji czasu pracy

 

 • My a kontekst zawodowy – jaka jest kultura czasu istniejąca w firmie?
 • Nasze harmonogramy
 • Zjawisko niedoszacowania i przeszacowania czasu
 • Aktywność dobowa i biorytmy

 

Złodzieje czasu

 

 • czym są
 • przyczyny
 • jak z nimi walczyć?

 

Określanie priorytetów i celów

 

 • ustalić swoją rolę i swoje obowiązki, matryca zarządzania czasem
 • zasada Eisenhowera, Covey’a, hierarchizacja priorytetów
 • SMART, ROZUMNE, cele krótko, średnio i długo-terminowe
 • Ćwiczenia – case study

Druga kompetencja menadżerska to – organizowanie czyli określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów. Prawo przypadku mówi nam, że jeśli nie przygotujemy się do działania, to planujemy własną porażkę. Dobra organizacja to co najmniej połowa sukcesu. W tej sesji zajmiemy się organizacją biznesu.

 

Po tej sesji uczestnik będzie umiał:

 

 • organizować lub reorganizować i logicznie grupować działania i zasoby
 • zarządzać organizacją i konfliktem

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 2: PROCES ORGANIZOWANIA

 

Projektowanie struktury i schematu organizacji

 

 • Strategia firmy a schemat organizacyjny
 • Schemat organizacyjny a działanie operacyjne
 • Nowe formy w tworzeniu struktury organizacji
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 2: PROCES ORGANIZOWANIA

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia firmy
 • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór pracowników
 • Rozwój kompetencji – szkolenia
 • Metody utrzymywania pracowników w firmie
 • Kierowanie stosunkami pracy
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 2: PROCES ORGANIZOWANIA

 

Zarządzanie grupami i zespołami

 

 • Grupy i zespoły (typy, dlaczego powstają?, etapy formowania)
 • Cechy grup i zespołów – role, normy, spójność, przywództwo formalne i nieformalne
 • Konflikty interpersonalne i międzygrupowe – istota i przyczyny
 • Zarządzanie konfliktem – pobudzanie, kontrolowanie, rozwiązywanie, eliminowanie
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 2: PROCES ORGANIZOWANIA

 

Delegowanie zadań/uprawnień

 

 • 4 główne zasady (ocena stopnia realizacji zadań)
 • korzyści i podstawowe przeszkody z tym związane
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 2: PROCES ORGANIZOWANIA

 

Techniki rozwiązywania problemów:

 

 • Czym jest rozwiązywanie problemów?
 • Określanie problemów
 • Wyznaczanie celów rozwiązań
 • Opracowywanie alternatywnych rozwiązań
 • Ocena rozwiązań i wybranie jednego z nich
 • Wdrażanie, śledzenie i modyfikowanie rozwiązania
 • Ćwiczenia – case study

 

Podsumowanie szkolenia, wyznaczenie zadań na kolejną sesję.

Trzecia kompetencja menadżerska to przywództwo czyli motywowanie ludzi organizacji do pracy w jej interesie. Peter Drucker powiedział, zarządzać możemy przedmiotami a ludźmi musimy przewodzić. Napoleon Bonaparte odkrył, że ludzie dla przywódcy i nagrody zrobią dużo, a nawet bardzo dużo. Kompetencja ta jest bardzo konkretna; polega na bezpośredniej pracy z ludźmi. W tej sesji wykorzystamy siłę psychologii biznesu.

 

Po tej sesji uczestnik będzie umiał:

 

 • skłonić członków organizacji do wzajemnej współpracy w interesie organizacji
 • przywództwa sytuacyjnego
 • pragmatycznego motywowania

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 3: PROCES PRZEWODZENIA I MOTYWOWANIA

 

Zachowania pracowników w firmach

 

 • Pracownik a firma – wzajemne relacje, oczekiwania, prawa, obowiązki.
 • Cechy osobowości
 • Jak postawy ludzi przekładają się na zachowanie i postawy
 • Rola spostrzegania w zachowaniach osób
 • Stres a zachowanie pracownika
 • Kreatywność w firmie
 • Rodzaje zachowań pracowników w firmie
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 3: PROCES PRZEWODZENIA I MOTYWOWANIA

 

Motywowanie pracowników

 

 • Motywacja a motywowanie
 • Znaczenie motywacji pracownika w miejscu pracy
 • Podejście tradycyjne, od strony stosunków międzyludzkich, od strony zasobów ludzkich
 • Podejście do motywowania od strony treści (teorie: Eltona Mayo, Maslowa, ERG, Herzberga)
 • Podejście do motywowania od strony procesu (Teorie: oczekiwań, sprawiedliwości, wyznaczania celów)
 • Teoria wzmocnienia
 • 3 strategie motywowania – upełnomocnienie, uczestnictwo, nowe formy organizacji pracy
 • Wykorzystanie systemów nagradzania do motywowania ludzi
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 3: PROCES PRZEWODZENIA I MOTYWOWANIA

 

Przywództwo i procesy wpływania na pracowników

 

 • Klucz do zrozumienia przywództwa
 • Czy każdy może być przywódcą ?
 • 5 rodzajów zachowań przywódczych
 • 5 sytuacyjnych teorii przywództwa
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 3: PROCES PRZEWODZENIA I MOTYWOWANIA

 

Przywództwo i procesy wpływania na pracowników

 

 • 3 pokrewne teorie przywództwa
 • Zachowania “polityczne” w organizacjach
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 3: PROCES PRZEWODZENIA I MOTYWOWANIA

 

Zarządzanie relacjami z pracownikami i komunikowanie się

 

 • Interpersonalny charakter firmy
 • Komunikowanie się a praca managera
 • Formy komunikowania się w firmach
 • Nieformalna komunikacja w firmach
 • Zarządzanie procesem komunikacji w firmie
 • Ćwiczenia – case study

 

Podsumowanie szkolenia, wyznaczenie zadań na kolejną sesję.

Czwarta kompetencja menadżerska to kontrolowanie czyli obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia sposobu realizacji celów. W wielu organizacjach tylko to jest efektywnie a nie efektownie zrobione, co jest kontrolowane lub zapłacone. W tej sesji opanujemy trudną sztukę jaką jest monitoring w pracy ludzi w dążeniu do osiągnięcia ustalonych wcześniej wyników.

 

Po tej sesji będziesz umiał:

 

 • Monitorować/kontrolować szereg różnych procesów i czynności.
 • Obserwować postępy organizacji w realizowaniu jej celów.
 • Udzielać informacji zwrotnej.

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 4: PROCES KONTROLOWANIA (MONITOROWANIA)

 

Podstawowe elementy kontrolowania

 

 • Istota kontroli w organizacjach – cel, typy, etapy
 • Kontrola operacji
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola strukturalna
 • Kontrola strategiczna
 • Zarządzanie kontrolą w organizacjach – cechy, opory, przezwyciężanie oporu
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 4: ISTOTA MONITOROWANIA

 

 • Cele, typy i etapy monitorowania pracy podwładnych
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 4: ZARZĄDZANIE MONITORINGIEM

 

 • Cechy skutecznego monitorowania
 • Opór wobec monitorowania
 • Metody przezwyciężania oporu
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 4: PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

 

 • Rozmowa oceniająca – etapy i zasady prowadzenia
 • Konstruktywna krytyka i udzielanie negatywnej informacji zwrotnej w procesie oceny
 • Błędy w ocenianiu pracowników
 • Ćwiczenia – case study

 

Podsumowanie szkolenia, wyznaczenie zadań na kolejną sesję.

Piąta kompetencja menadżerska to – innowacja i zmiana czyli wyróżnianie się i uwzględnianie zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji. Jedyna rzecz jaka jest pewna w biznesie to zmiana. W tej sesji zajmiemy się reorganizacją i innowacyjnością biznesu.

 

Po tej sesji uczestnik będzie umiał:

 

 • innowacyjnie podchodzić do działań
 • zarządzać zmianą

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 5: PROCES DOSKONAŁOŚCI

 

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami

                  

 • Czym jest i czego może dotyczyć zmiana?
 • Powód dokonywania zmian w firmach
 • Powód problemów: nieprzewidzenie zmian lub nieodpowiednia reakcja
 • Jakie siły doprowadzają do zmian? (zewnętrzne/wewnętrzne)
 • Zrozumienie otoczenia zewnętrznego firmy, ocena pilności zmiany i presji środowiska branżowego; Analiza turbulencji i zjawisk przełomowych w branży i otoczeniu biznesowym
 • Zmiana planowana czy zmiana adaptacyjna? (proaktywność czy reaktywność)
 • Czy firma ma strategiczną zdolność do zmiany?
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 5: PROCES DOSKONAŁOŚCI

 

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami       

 

 • Zrozumienie zmian – sposób podejścia do zmian
 • Modele zachowań w procesie zmian (model Lewina, model wszechstronny Griffina, model Prof. Kottera z Harvard Business School)
 • Główne obszary zmian w organizacji – co może podlegać zmianie?
 • Struktura i schemat firmy, technika i operacje, ludzie (m.in. „rozwój organizacji”), reengineering, teoria E, Teoria O.
 • Innowacje, proces innowacyjne, formy, zaniechanie, wspieranie innowacji w firmie
 • Ćwiczenia – case study

 

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA 5: PROCES DOSKONAŁOŚCI

 

Definicja kreatywności i innowacji – Rola menedżera

 

 • Najczęstsze mylne założenia
 • Proces innowacji
 • Cechy kreatywnych zespołów
 • Różnorodne style myślenia
 • Sprzyjanie kreatywnemu ścieraniu się poglądów
 • Dostosowywanie środowiska psychologicznego
 • Wzbogacanie fizyczne otoczenia miejsca pracy
 • Techniki myślenia rozbieżnego
 • Techniki myślenia zbieżnego
 • Ćwiczenia – case study
 • „egzamin” – test sprawdzający wiedzę uczestników z 5 głównych kompetencji menadżerskich
 • podsumowanie całego szkolenia

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci