Kontrola realizacji projektu

Szkolenie daje możliwość zdobycia 14 punktów PDU

Cel i adresaci szkolenia:


Projekt zawsze był poważnym wyzwaniem menedżerskim. „Pływający” zakres, terminy i zasoby szacowane na bazie niedokładnych przesłanek.
Warsztat opiera się o wiodące metodyki: Prince2, PMBOK® Guide przede wszystkim oraz o metodykę Agile.
Złożona układanka relacji wewnętrznych skonfrontowana często z relacją z dostawcami lub klientami, trudność opanowania kosztów projektowych, materializujące się ryzyko, relacje pomiędzy projektami w portfelach i programach, i wreszcie sam business case – zawsze odmienny od planowanego … Zaplanowanie projektu jest trudne, a utrzymanie projektu na oczekiwanym kursie bywa jeszcze trudniejsze.
Uczestnicy szkolenia otrzymują wskazówki dotyczące doboru i stosowania właściwych metod kontrolowania projektów stosownie do specyfiki projektu i etapu na jakim się znajduje. Rozmawiamy o obowiązkach kierownika projektu wobec jego przełożonych w komitetach sterujących i wobec koleżanek i kolegów z biur projektów, księgowości, zakupów i innych podobnych ważnych jednostek. Rozmawiamy też o obowiązkach tych jednostek wobec kierownika projektu.
Szkolenie jest warsztatem praktycznym dającym narzędzia i techniki które można zastosować zaraz po szkoleniu w realizowanych projektach.

Adresaci szkolenia:


  • Osoby które kierują projektami, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze kontroli realizacji projektów w poszczególnych fazach realizacji,
  • Osoby które zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposóburuchamiania i kontroli realizacji projektów w organizacji,
  • Osoby pełniące w Organizacji role narzucające stosowanie pewnych procedur (zakupy, kadry, bezpieczeństwo IT itp.)


1. Zarządzanie projektem, programem, portfelem – streszczenie
• Wprowadzenie do zajęć
• Koncepcja projektu i zarządzania projektem
• Projekt w portfelu
• Projekt w programie
• Projekt w relacji dostawca – zamawiający

2. Strategiczne zarządzanie projektem
• Miary dla business case projektu
• Kontrola projektu z użyciem etapów zarządczych
• Inicjowanie jako metoda weryfikacji zdolności do realizacji projektu
• Kontrola wykonalności projektu z wykorzystaniem ryzyka
• Ćwiczenia: business case, etapy zarządcze, ryzyko, jakość karty projektu
• Kontrola dla kluczowych interesariuszy projektu
• Kryteria i system pomiarowy dla zamknięcia projektu a cykl życia projektu i produktu
• Role kontrolne w zespole projektu i poza zespołem projektu
• Elementy kontroli w systemie zapewnienia jakości
• Schemat etapu zarządczego
• Ćwiczenia: interesariusze w rolach i ich potrzeby informacyjne w postaci miar i założeń do planu komunikacji, kontrola wdrożeń.

3. Zakres, harmonogram, budżet – ogólnie
• Kontrola postępu prac – techniki oceny stanu zaawansowania, kamienie milowe, dopasowanie planu do wymagań kontrolnych
• Obsługa spraw nie będących zmianami
• Ogólna kontrola zmian
• Ćwiczenia: kryteria odbioru, polityka rezerw, obsługa spraw z eskalacjami, obsługa planu naprawczego dla projektu

4. Zakres, harmonogram, budżet – zamawiający – wykonawca
• Współpraca na gruncie umowy
• Budżet zasobowy wykonawcy i zamawiającego
• Ćwiczenia: procedura kontroli zmian na gruncie zamawiający – wykonawca, procedury odbiorowe, kontrola wykorzystania rezerw

5. Przegląd ogólnej kontroli projektu
• Przegląd ćwiczeń z dnia pierwszego
• Dopasowanie systemu kontroli do charakterystyki projektu – dyskusja nt. narzędzi, technik, metod

6. Raporty i rutynowa komunikacja
• Raporty
• Spotkania statusowe
• Wywiad projektowy
• Ćwiczenia: plan komunikacji, wykrywanie patologii komunikacyjnych

7. Earned Value Management
• Stosowanie EVM i wskaźniki
• Ćwiczenia: ocena stanu projektu, test

8. Wybrane symptomy problemów z projektem w ćwiczeniach i przykładach
• „Szacuj by wygrać”
• Współpraca z Komitetem Sterującym
• Morale zespołu
• 99% zaawansowania
• Milcząca druga strona umowy
• Zatwierdzenie etapu do realizacji

9. Uzupełniające techniki i metody kontroli projektu
• Audyt projektu
• Kontrola w kontraktach T&M a kontrola w kontraktach fixed price (głównie w projektach realizowanych wg. Prince2 lub PMBOK®Guide)
• Kontrola w kontraktach optional scope dostoswanych do medyk typu Agile
• Kontrola projektu w portfelu: synergie, kanibalizmy, sprzeczności
• Ćwiczenie podsumowujące

Zapytaj o szkolenie →

Klienci, wybrali również:

Szacowanie projektów


Zobacz →

Zarządzanie portfelem projektów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć