Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®Guide 6th ed.

Możliwość uzyskania 23 punktów PDU

Opis i adresaci szkolenia:


Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach, potrzebujących wyjaśnienia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem. Kurs nie jest sprofilowany branżowo.
Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach zarządczych i merytorycznych.

Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do osiągania rezultatów pracy:

 • zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
 • w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
 • bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
 • przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.

Warsztat zawiera wybór wzorców postępowania, technik, schematów, wzorów dokumentów, rejestrów, założeń, etc., których znajomość jest w naszej ocenie niezbędna do kierowania średnim i dużym projektem.

Kurs realizowany jest metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu o specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.

zakres szkolenia:


Dzień 1. Inicjowanie projektu

Ilość PDU: 23

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie:PMI®, PMBOK® Guide, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
Szkolenia afiliowane przy PMI®.

1. Wprowadzenie:
 • Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie
2. Podstawy planowania – wprowadzenie:
 • Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
 • Przyczyny sukcesów i porażek projektów
 • Project Charter. Co musi być na starcie i dlaczego
 • Projekty w różnych organizacjach – dyskusja
 • Interesariusze. Ogólna analiza i koncepcja współpracy.
 • Cykl życia projektu i zasada utrzymania celu projektu w trakcie jego realizacji.
 • Fazy i kamienie milowe.
 • Ryzyko w projekcie
3. Inicjowanie projektu, ćwiczenia
 • Project Charter: parametry, koncepcja realizacji, kluczowe personalia
 • Interesariusze – analiza i koncepcja współpracy z „instrukcją obsługi” wybranych interesariuszy
 • Kluczowe role merytoryczne i zarządcze
 • Żelazny trójkąt “czasu, zakresu i budżetu”, a macierz kompromisów i inne proste metody okiełznania zmienności i wyboru priorytetów
 • Etapowa realizacja prac (pierwsza propozycja)
4. Ćwiczenia – planowanie:
 • Decyzja o realizacji projektu w świetle procedur zarządzania projektami / portfelami / programami projektów
 • Plan zarządzania ryzykiem / Przygotowanie do analiz ryzyka
 • Etapowa realizacja prac (korekta na ryzyko)
5. Podsumowanie dnia:
 • 18-punktowy schemat przejścia przez projekt
 • Komentarz do wyników ćwiczeń
 • Dyskusja nt. inicjowania projektu

Dzień 2. Planowanie prac

1. Project Management Plan
2. Plan produkcji produktów projektu
 • Podsumowanie zakresu prac z etapu inicjowania
 • Produkty główne, wewnętrzne i dodatkowe. Obszar wiedzy Scope Management.
 • Procedury odbiorowe
 • Jakość w projekcie

Ćwiczenia

 • Lista produktów
 • Kryteria odbioru
3. Analiza ryzyka i ograniczeń projektu
 • Identyfikacja zagrożeń i okazji
 • Strategie obsługi ryzyka

Ćwiczenia

 • Lista produktów – uzupełnienie o wynik analizy ryzyka
 • Praca z rejestrem ryzyka
 • Procedura odbioru dla wybranych produktów z listy – uzupełnienie o wyniki analizy ryzyka
4. Harmonogram i budżet bez Agile
 • Fazy i ich produkty końcowe
 • Zasoby do realizacji faz
 • Rezerwy
 • Kontrola budżetu i harmonogramu – podstawy
 • Organizowanie, szacowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, analiza ryzyka, analiza korzyści, analiza spraw – jak uzyskać plan w skończenie krótkim czasie

Ćwiczenia

 • Szacowanie metodą WAVE / PERT
 • Prezentacje harmonogramu i budżetu
5. Harmonogram i budżet z uwzględnieniem Agile
 • Agile – podejście, zastosowanie, wersje, standardy
 • Cykl życia projektu

Ćwiczenia

 • Szacowanie projektu wg podejścia agile
 • Analiza możliwości zastosowania agile w przykładowych projektach
6. Podsumowanie:
 • Integration Management
 • Project Management Plan
 • Process Groups
 • Plany Faz

Dzień 3. Produkcja produktów projektu, sterowanie, zamknięcie

1. Wprowadzenie do trzeciego dnia zajęć:
 • Resource Management
 • Procurement Management
2. Sterowanie:
 • Obieg informacji sprawozdawczych
 • Plan komunikacji
 • Raportowanie
 • Earned Value Management
 • Knowledge Management

Ćwiczenia:

 • Raport statusowy, fazowy/etapowy, końcowy
 • Status i prognoza wg Earned Value Management
 • Rejestr doświadczeń
3. Zespół i komunikacja w projekcie
 • Zasady kompletacji zespołu projektowego
 • Praca grupowa i praca zespołowa
 • Współpraca zamawiający – wykonawca
 • Macierz RASCI – alokacja osób do prac
 • Komunikacja: zasady i narzędzia
 • Repozytorium projektu
 • Raportowanie

Ćwiczenia:

 • Analiza przyczyn wybranych problemów w komunikacji
 • Regulamin organizacyjny projektu + plan komunikacji
4. Sterowanie projektem – ćwiczenia:
 • Sterowanie wg planu
 • Sprawy projektu. Decyzje, eskalacje, delegacje spraw.
 • Obsługa zmian. Schemat postępowania, reguła MoSCoW
 • Postępowanie w sytuacji wyjątkowej
 • Ewolucja zespołu projektowego – model forming-storming-norming-performing
 • Utrzymanie motywacji w zespole
5. Zamknięcie i rozliczenie projektu lub fazy:
 • Formalne raporty końcowe projektu dla interesariuszy kontrolnych
 • Raport końcowy
 • Dyskusja oraz przegląd wyników ćwiczeń z zajęć.
 • Ćwiczenie
6. Podsumowanie zajęć
 • Przegląd metodyczny
 • Kierunki rozwoju zawodowego kierowników projektów
zapytaj o szkolenie→

Klienci, wybrali również:

Przygotowanie do certyfikacji PMP® (w oparciu o PMBOK® Guide 5th.ed.)


Zobacz →

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


ZOBACZ

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 5th.e.d)


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć