Przygotowanie do certyfikacji Project Management Professional (PMP)®
(w oparciu o PMBOK® Guide 6th.ed.)

Możliwość uzyskania 21 contact hours

Cel i adresaci szkolenia:


Założeniem kursu jest ugruntowanie wśród uczestników szkoleń wiedzy w następujących obszarach:

 • procesy zarządzania projektem w kontekście obszarów wiedzy zarządzania projektami w PMBOK® Guide 6th.e.d
 • wejścia i wyjścia do procesów,
 • techniki i narzędzia zarządzania projektami

Ponadto omówimy:

 • Przebieg egzaminu PMP®
 • Tips & tricks – jak pomóc sobie zdać egzamin
 • Uzyskanie informacji pomagających zrozumienie w jaki sposób konstruowane i formułowane są pytania egzaminu PMP®
 • Rozumienie koncepcji i terminów stosowanych przez PMI®

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi:

 • symulowane pytania egzaminacyjne (PMBOK® GUIDE 6th ed. – pytania w języku angielskim)
 • wykład prowadzony w języku polskim
 • grupowe omawianie przykładowych pytań testowych – pytania w języku angielskim (zbieżna z językiem w którym przeprowadzany jest egzamin)
 • przykłady wejść, wyjść, technik i narzędzi dla pojedynczych procesów i ich wybranych możliwych sekwencji ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji wykraczających poza obręb obszaru wiedzy lub grupy procesów

Materiały szkoleniowe:

 • Książka “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 6th ed.) – Sixth Edition”, Project Management Institute
 • Książka “PMP® Exam Prep, Ninth Edition”, Rita Mulcahy
 • Wydrukowana prezentacja

Adresaci szkolenia:


Kurs jest adresowany do kierowników projektów chcących uzyskać certyfikat PMI® Project Management Professional.

Zakres szkolenia:

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 8-12 osób

ZAPYTAJ O SZKOLENIELogo PMI®R.E.P,PMI®,PMP®PMBOK®Guide are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
Szkolenie afiliowane przy PMI®

Dzień 1
Moduł 1
 • Cele szkolenia, wprowadzenie
 • Próbny test (w oparciu o PMP® Exam Prep, Ninth Edition: Rita Mulcahy)
Moduł 2
 • Analiza i omówienie wyników testu
 • Identyfikacja obszarów sprawiających największe trudności.
 • Omówienie procesu składania wniosku na egzamin
 • Wymagania formalne do przystąpienia do egzaminu PMP®
Moduł 3
 • Projekt a zarządzanie projektami
 • Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami
 • Fazy projektu
 • Cykl życia projektu i organizacja projektu
 • Interesariusze
 • Struktury organizacyjne
Moduł 4 Procesy zarządzania projektami

Ćwiczenie:

 • Wskaż procesy zarządzania projektami występujące w Twojej organizacji zbieżne z PMBOK ®Guide 6th.ed.
Moduł 5 Zarządzanie integralnością projektu

 • Tworzenie karty projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Tworzenie planu projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Bieżące zarządzanie pracami projektowymi (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych
 • Zintegrowane zarządzanie zmianami (wejścia, wyjścia, narzędzia techniki)
 • Zamykanie projektu lub fazy projektu

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania integralnością projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 6 Zarządzanie zakresem projektu :

 • Plan Zarządzania Zakresem Projektu
 • Zbieranie wymagań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Definiowanie zakresu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Tworzenie WBS (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Odbiory prac (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie stanu zaawansowania (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenia:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze zarządzania zakresem
 • Opracuj WBS dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Dzień 2
Moduł 1 Zarządzanie czasem w projekcie:

 • Plan Zarządzania Czasem
 • Definiowanie zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Definiowanie sekwencji zadań (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Szacowanie zasobów dla zadań
 • Szacowanie czas trwania zadań
 • Opracowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Monitorowanie harmonogramu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenia:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Opracuj harmonogram w oparciu o wcześniej przygotowany WBS dla przykładowego projektu
 • Ścieżka krytyczna – ćwiczenia
 • Test cząstkowy z obszaru
Quiz
Moduł 2 Zarządzanie kosztami projektu:

 • Plan zarządzania nakładami i kosztami
 • Estymacja nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Określanie budżetu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola nakładów i kosztów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Earned Value Management (Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej)

Exercise:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3 Zarządzanie jakością projektu:

 • Planu zarządzania jakością
 • Zapewnienie jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola jakości (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
Moduł 4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie:

 • Plan Zarządzania Zespołem (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Powołanie zespołu projektowego (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Rozwój zespołu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zarządzanie zespołem projektowym (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Quiz
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł V Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • Plan Zarządzania Komunikacją
 • Zarządzanie komunikacją (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrolowanie komunikacji

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Test cząstkowy z obszaru
Dzień 3
Moduł 1 Zarządzanie ryzykiem projektowym

 • Plan Zarządzania Ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyk projektowych (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Analiza ilościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Analiza jakościowa ryzyk (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Planowanie reakcji na ryzyko (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola ryzyk projektowych

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Przeprowadź analizę ryzyka dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 2 Zarządzanie zamówieniami w projekcie

 • Plan zarządzania zamówieniami
 • Zarządzanie zakupami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola zakupów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zamknięcie i rozliczenie kontraktów (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Ułóż kolejność działań w obszarze
 • Typy kontraktów – ćwiczenie
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3 Zarządzanie interesariuszami projektu

 • Plan Współpracy z Interesariuszami
 • Identyfikacja interesariuszy projektu (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Planowanie współpracy z interesariuszami (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)
 • Kontrola zaangażowania interesariuszy (wejścia, wyjścia, narzędzia &techniki)

Ćwiczenie:

 • Rejestr interesariuszy dla przykładowego projektu
 • Test cząstkowy z obszaru
Moduł 3
 • Próbny test PMP z całości materiału
 • Analiza i omówienie wyników testu
 • Wskazówki praktyczne dotyczące zdawania testu
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Podsumowanie

Zdawanie egzaminów PMP® oraz CAPM® z polskim wsparciem
Polskie pomocnicze tłumaczenie pytań egzaminacyjnych PMP® oraz CAPM® oznacza, że egzamin wciąż zdaje się w języku angielskim, lecz na życzenie egzaminowanego udostępniona zostanie druga, polska, pomocnicza wersja językowa – wywoływana opcjonalnie w trakcje trwania egzaminu; chęć skorzystania z tłumaczenia należy wyrazić już podczas wypełniania aplikacji do egzaminu; w przypadku korzystania z wersji dwujęzycznej ENG/PL, ekran komputera zostanie podzielony na dwie części, po jednej stronie pojawią się pytania i odpowiedzi w języku angielskim, a po drugiej ich polskie tłumaczenie.

Zapytaj o to szkolenie →

Klienci, wybrali również:

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


Zobacz →

Zaawansowane techniki zarządzania projektami


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć